Predgovor Nazaj
0. Uvod
0.1 Splošno
0.2 Načela vodenja kakovosti
0.3 Procesni pristop
0.4 Zveza z drugimi standardi sistema vodenja
1. Področje uporabe
2. Prehod na novi standard
3. Izrazi in definicije
4. Kontekst organizacije
4.1 Razumevanje konteksta organizacije
4.2 Razumevanje potreb in pričakovanj zainteresiranih strani
4.3 Opredelitev področja uporabe SVK
4.4 SVK in njegovi procesi
5. Voditeljstvo
5.1 Voditeljstvo in zavezanost
5.2 Politika
5.3 Organizacijske vloge, odgovornosti in pooblastila
6. Planiranje
6.1 Ukrepi za obravnavo tveganj in priložnosti
6.2 Cilji Q in planiranje za njihovo doseganje
6.3 Planiranje sprememb 10.3 Nenehno izboljševanje
7. Podpora
7.1 Viri
7.2 Kompetentnost
7.3 Ozaveščenost
7.4 Komuniciranje
7.5 Dokumentirane informacije
8. Delovanje
8.1 Planiranje in obvladovanje delovanja
8.2 Zahteve za izdelke in storitve
8.3 Snovanje in razvoj izdelkov in storitev
8.4 Obvladovanje procesov, izdelkov in storitev zunanjih ponudnikov
8.5 Proizvodnja in izvedba storitev
8.6 Sprostitev izdelkov in storitev
8.7 Obvladovanje neskladnostih izhodov
9. Vrednotenje izvedbe
9.1 Nadzorovanje, merjenje analiziranje in vrednotenje
9.2 Notranja presoja
9.3 Vodstveni pregled
10. Izboljševanje
10.1 Splošno
10.2 Neskladnosti in korektivni ukrepi
10.3 Nenehno izboljševanje

Dodatki:
1. Sedem načel vodenja kakovosti po ISO 9001:2015
2. Primer poslovnika kakovosti
3. Poslovni cilji in cilji kakovosti – primer
4. Preglednica neskladnosti
5. Klasifikacija neskladnosti
6. Zahteva za spremembo
7. Spremnica – proizvodnja
8. Reševanje neskladnosti
9. Poročilo 8D
10. 5 × ZAKAJ – Analiza izvornih vzrokov
11. Primer 5 x ZAKAJ
12. Viri nadzorovanja in merjenja
13. Vhodi za snovanje in razvoj
14. Pregled snovanja in razvoja
15. Overjanje snovanja in razvoja
16. Validacija snovanja in razvoja
17. SWOT analiza – primer
18. Program presoj
19. Plan presoje
20. Izvedba presoje
21. Poročilo o notranji presoji
22. Vprašalnik in zapis o ugotovitvah presoje
23. Poročilo za vodstveni pregled
24. Zapisnik vodstvenega pregleda
25. Kompetentnost
26. Plan usposabljanja
27. Poročilo o internem usposabljanju
28. Nalog za zunanje usposabljanje
29. Ocenjevalni list za izbiro ponudnikov
30. Statistični list ponudnika
31. Kriteriji za ocenjevanje ponudnikov
32. Zahteva za spremembo dokumenta in obvestilo o spremembi